HỌC LIỆU HỌC TẬP

Stt Tên học liệu Cấp độ Tải về
1 Giáo trình Tin học Trung cấp Trung cấp Tải
2 Giáo trình Tin học Cao đẳng Cao đẳng Tải
3 Giáo trình Thiết kế web Trung cấp Trung cấp Tải
4 Giáo trình Thiết kế web Cao đẳng Cao đẳng Tải
5 Giáo trình Lập trình Php - Tiếng Việt-Bản 1 Cao đẳng Tải
6 Giáo trình Lập Trình Php - Tiếng Việt-Bản 2 Cao đẳng Tải
7 Giáo trình Lập trình Php - Tiếng Việt-Bản 3 Cao đẳng Tải
8 Giáo trình Lập trình Php - Tiếng Anh Đại học Tải
9 Giáo trình Tự học Power BI - ThS. Lâm Thanh Hùng Đại học Tải
10 Giáo trình tự học Lập trình C# - Tác giả: Lâm Thanh Hùng và Trần Vĩnh Xuyên Đại học Tải
11 Sách C# 8.0 and .NET Core 3.0. Tác giả Mark J. Price Đại học Tải
12 Sách C# in Depth. Tác giả Jon Skeet Đại học Tải
13 Sách Microsoft Visual C# Step by Step. Tác giả John Sharp Đại học Tải
14 Sách Learning NodeJS. Free ebook Đại học Tải
15 Sách Beginning Nodejs. Tác giả Basarat Ali Syed Đại học Tải
16 Sách học lập trình C++ - Tác giả: Lê Phú Hiếu Khác Tải
17 Thư viện Jquery Khác Tải
18 Thư viện Bootstrap Khác Tải
19 Thư viện FontAwesome Khác Tải
20 Thư viện Gsap Khác Tải
21 Thư viện TweenMax Khác Tải
22 Thư viện Isotope Khác Tải
23 Bài tập thực hành thiết kế web - Tốc độ thông tin Khác Tải
24 Bài tập thực hành thiết kế web - Hà Nội Sài Gòn Huế Khác Tải
25 Bài tập thực hành thiết kế web - Vacation Khác Tải
26 Bài tập thực hành thiết kế web - Mỹ Phẩm Khác Tải
27 Bài tập thực hành thiết kế web - Du lịch cây dừa Khác Tải
28 Bài tập thực hành thiết kế web - HomeBank Khác Tải
29 Bài tập thực hành thiết kế web - CauLacBoThamMy Khác Tải
30 Bài tập thực hành thiết kế web - Chuyendoiso Khác Tải
31 Bài tập thực hành Tin học Cao đẳng Cao đẳng Tải
32 Bộ tập tin hình hỗ trợ lập trình - Các điều khiển cơ bản Khác Tải
33 Bộ tập tin hình hỗ trợ lập trình - Trò chơi Lắc Bầu Cua Khác Tải
34 Bộ tập hình icons lập trình Khác Tải
35 Bộ tập hình dùng cho slider Khác Tải
36 Bộ tập hình cây quạt điện Khác Tải
37 Bộ cài đặt Sublime Text Khác Tải
38 Bộ cài đặt Microsoft Office 2016 Khác Tải
39 Bộ cài đặt Visual Studio Code Khác Tải
40 Bộ cài đặt Sql Server 2016 Khác Tải
41 Bộ cài đặt Dreamweaver CS6 Khác Tải
42 Bộ cài đặt Sql Server 2008 Khác Tải
43 Bộ cài đặt WampServer Khác Tải
44 Bộ cài đặt Dreamweaver 2021 Khác Tải
45 Bộ cài đặt DevC++ Khác Tải
46 Bộ cài đặt Photoshop CS6 Khác Tải
47 Bộ cài đặt Photoshop 2021 Khác Tải
48 Bộ cài đặt 3DMax 2020 Khác Tải
49 Bộ cài đặt Visual Studio 2010 Ultimate Khác Tải
50 Bộ cài đặt UltraIso Khác Tải
51 Bộ cài đặt Visual Studio 2015 Enterprise Khác Tải
52 Bộ cài đặt Node.Js Khác Tải
53 Bộ cài đặt MongoDB Khác Tải
54 Bộ cài đặt Visual Studio 2022-Community (Cài phải có Internet) Khác Tải
55 Bộ cài đặt AutoCad 2022 Khác Tải
56 Bộ cài đặt Visual Studio 2019-Community (Cài phải có Internet) Khác Tải
57 Bộ cài đặt Crystal Report cho VS2019-Professional Khác Tải
58 Bộ cài đặt NetBean IDE 18 Khác Tải
59 Bộ cài đặt JDK 17 Khác Tải
60 Bộ cài đặt Microsoft Windows Logo Khác Tải
61 Bộ cài đặt node js Khác Tải
62 Bài làm mẫu Tiểu luận Cao đẳng Tải
63 Yêu cầu làm bài tiểu luận - Đại học Gia Định Đại học Tải
64 Bài làm mẫu Đồ án Cao đẳng Tải
65 Môn Văn Lớp 9 - Tài Liệu Ôn Tập Văn Lớp 9 Khác Tải
66 Môn Toán Lớp 9 - Tài Liệu Ôn Tập Toán Lớp 9 Khác Tải
67 Môn Lý Lớp 9 - Tài Liệu Ôn Tập Lý Lớp 9 Khác Tải
68 Môn Hóa Lớp 9 - Tài Liệu Ôn Tập Hóa Lớp 9 Khác Tải
69 Môn Anh Văn lớp 9 - Tài Liệu Ôn Tập Anh Văn Lớp 9 Khác Tải
70 Lớp 9 - Tài Liệu Ôn Tập Tổng Hợp Khác Tải
71 Môn Toán Lớp 10 - Tài Liệu Ôn Tập Toán Lớp 10 Khác Tải
72 Môn Lý Lớp 10 - Tài Liệu Ôn Tập Lý Lớp 10 Khác Tải
73 Môn Hóa Lớp 10 - Tài Liệu Ôn Tập Hóa Lớp 10 Khác Tải
74 Môn HDTN Lớp 10 - Tài Liệu Ôn Tập HDTN Lớp 10 Khác Tải
75 Bộ sưu tập các Font Abc Khác Tải
76 Bộ sưu tập các Font Vni Khác Tải
77 Bộ sưu tập các Font Thư pháp Khác Tải
78 Bộ sưu tập các Font Nghệ thuật Khác Tải
79 Phần mềm tạo và quét mã QR - Tác giả Trần Vĩnh Xuyên Khác Tải
80 Phần mềm tạo và quét mã Barcode - Tác giả Trần Vĩnh Xuyên Khác Tải
2015 | Designed by Th.S Trần Vĩnh Xuyên!
0903979218
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Chat liền