HỖ TRỢ HỌC TẬP

Sản Phẩm Cũ Tặng

liên hệ: 0903979218
Stt Tên sản phẩm Cấp độ Số lượng
1 Giáo trình thiết kế web Trung cấp, Cao đẳng 1
2 Giáo trình php Trung cấp, Cao đẳng 1
3 Giáo trình photoshop Trung cấp, Cao đẳng 1
4 Giáo trình tin học Trung cấp, Cao đẳng 1
5 Bài tập lập trình cơ sở dữ liệu Trung cấp, Cao đẳng 1
6 Bài tập thực hành môn tin học Trung cấp, Cao đẳng 1
7 Giáo trình cơ sở dữ liệu Trung cấp, Cao đẳng 1
8 Bài giảng giáo dục chính trị Trung cấp 1
9 Giáo trình hóa học 1 Trung cấp 1
10 Giáo trình hóa học 2 Trung cấp 1
11 Giáo trình illustrator Trung cấp, Cao đẳng 1
12 Giáo trình kỹ thuật lập trình Trung cấp, Cao đẳng 1
13 Giáo trình phần cứng và mạng máy tính Trung cấp 1
14 Giáo trình pháp luật Trung cấp 1
15 Giáo trình quốc phòng Trung cấp 1
16 Giáo trình toán 1 Trung cấp 1
17 Giáo trình toán 2 Trung cấp 1
18 Giáo trình toán 3 Trung cấp 1
19 Giáo trình toán 4 Trung cấp 1
20 Giáo trình văn 1 Trung cấp 1
21 Giáo trình văn 2 Trung cấp 1
22 Giáo trình văn 3 Trung cấp 1
23 Giáo trình vật lý 1 Trung cấp 1
24 Giáo trình vật lý 2 Trung cấp 1
25 Giáo trình vật lý 3 Trung cấp 1
2015 | Designed by Th.S Trần Vĩnh Xuyên!
0903979218
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Chat liền