CÀI ĐẶT CÁC CÔNG CỤ LẬP TRÌNH WEB

Stt Loại Tên bài học Xem bài
1 Cài đặt Dreamweaver Cs6 Xem
2 Gỡ rối Dreamweaver Cs6 Xem
3 Hướng dẫn cài đặt Sublime Text Xem
4 Hướng dẫn cài đặt và sử dụng các packages trong Sublime Text Xem
5 Hướng dẫn cài đặt Visual Studio Code Xem
6 SQLServer - Hướng dẫn cài đặt Sql Server 2016 Xem
7 SQLServer - Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu trong Sql Server Xem
8 SQLServer - Hướng dẫn xử lý lỗi tạo diagram trong Sql Server Xem
9 SQLServer - Hướng dẫn Attach và Detach trong Sql Server Xem
10 SQLServer - Hướng dẫn chuyển cơ sở dữ liệu sang file script trong Sql Server Xem
11 Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2015 Enterprise Xem
12 Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2019 Xem
2015 | Designed by Th.S Trần Vĩnh Xuyên!
0903979218
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Chat liền